อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart”
ชื่อ - สกุล : นางนงลักษณ์ วิลาศ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart”
ผู้จัด : ม.พะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :