โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 37
ชื่อ - สกุล : น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์
หลักสูตร : โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 37
ผู้จัด : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :