การสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี
หลักสูตร : การสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :