อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรมพลายชุมพลแต่งตัว
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรมพลายชุมพลแต่งตัว
ผู้จัด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :