อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนาฏศิลป์ล้านนา โครงการถ่ายทอดความรู้และองคืความรู้ทางด้านนาฏศิลป์
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนาฏศิลป์ล้านนา โครงการถ่ายทอดความรู้และองคืความรู้ทางด้านนาฏศิลป์
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 22 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :