การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นางสาวลำยวน แก้วตัน
หลักสูตร : การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์
ผู้จัด : รร.บ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต1
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 2 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :