โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : นายไตรพฤก ผางาม
หลักสูตร : โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน
ผู้จัด : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :