เป็นคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)
ชื่อ - สกุล : นางสุภัญกานต์ อินสา
หลักสูตร : เป็นคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :