โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ - สกุล : นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ
หลักสูตร : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :