อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีจัดการเรียนการสอน
ชื่อ - สกุล : น.ส.มิณณัฐชา จันทร์ผง
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีจัดการเรียนการสอน
ผู้จัด : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :