การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี ฆ้องเดช
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :