โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PERFOMANCE AGREEMENT)
ชื่อ - สกุล : นางสุธีรา งานชูกิจ
หลักสูตร : โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PERFOMANCE AGREEMENT)
ผู้จัด : สพม.กรุงเทพมหานคร
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :