การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
หลักสูตร : การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ
ผู้จัด : เทศบาลสวนสนุก
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :