ผ่านการทดสอบความรู้หัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบความรู้หัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้จัด : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :