หลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน
ชื่อ - สกุล : นางธัญยรัตน์ พลทิพย์
หลักสูตร : หลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน
ผู้จัด : ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่สิ้นสุด : 9 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร/หลักฐาน :