วิทยากรอบรมแนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ ว21
ชื่อ - สกุล : นางธัญยรัตน์ พลทิพย์
หลักสูตร : วิทยากรอบรมแนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ ว21
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :