ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : นางธัญยรัตน์ พลทิพย์
หลักสูตร : ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :