การอ่านเรื่อง “กำเมียงออนไลนฺ”(ภาษาเหนือ)
ชื่อ - สกุล : นางสุธีรา งานชูกิจ
หลักสูตร : การอ่านเรื่อง “กำเมียงออนไลนฺ”(ภาษาเหนือ)
ผู้จัด : ห้องสมุดประชาชน จ.แพร่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :