“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ - สกุล : นางสุธีรา งานชูกิจ
หลักสูตร : “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :