อบรมหลักสูตรจากวรรณกรรมสู่นาฏยกรรม(6ชม)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรจากวรรณกรรมสู่นาฏยกรรม(6ชม)
ผู้จัด : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 30 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :