อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นายเอกรินทร์ สงคราม
หลักสูตร : อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนและเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :