การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล : นางสุธีรา งานชูกิจ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
ผู้จัด : รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :