อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์(3ชม)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์(3ชม)
ผู้จัด : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 4 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :