อบรมหลักสูตรการศึกษามารยาทไทยผ่านการแสดงพื้นบ้าน(6ชม)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการศึกษามารยาทไทยผ่านการแสดงพื้นบ้าน(6ชม)
ผู้จัด : วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :