ครูสังเกตการณ์ในการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย2 สาขาฟิสิกส์
ชื่อ - สกุล : นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา
หลักสูตร : ครูสังเกตการณ์ในการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย2 สาขาฟิสิกส์
ผู้จัด : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :