การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครูผู้สอนสาขาชีววิทยา
ชื่อ - สกุล : นางอลิศชา สุริยะวงศ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครูผู้สอนสาขาชีววิทยา
ผู้จัด : รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :