อบรมออนไลน์การจัดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher
ชื่อ - สกุล : นายอภิราม งานชูกิจ
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher
ผู้จัด : สพฐ. สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :