ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ป่าน่าน” จากห้องเรียนสู่ชุมชน
ชื่อ - สกุล : นางสุภัญกานต์ อินสา
หลักสูตร : ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ป่าน่าน” จากห้องเรียนสู่ชุมชน
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :