การอบรมออนไลน์วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับ CP เรื่อง JF Online Contents
ชื่อ - สกุล : น.ส.จินตนา อำขำ
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับ CP เรื่อง JF Online Contents
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ/ เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 14 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :