สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยกร สุปง
หลักสูตร : สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ผู้จัด : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 27 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :