ยุทธศาสตร์การบริหารและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทท้องถิ่นผ่าน PLC
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยกร สุปง
หลักสูตร : ยุทธศาสตร์การบริหารและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทท้องถิ่นผ่าน PLC
ผู้จัด : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 28 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :