ได้ผ่านการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM
ชื่อ - สกุล : นางสุภัญกานต์ อินสา
หลักสูตร : ได้ผ่านการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :