การอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
หลักสูตร : การอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :