การอบรมการพัฒนาวิทยฐานะแนวทางใหม่ ในว21
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
หลักสูตร : การอบรมการพัฒนาวิทยฐานะแนวทางใหม่ ในว21
ผู้จัด : เครือข่ายครูล้านนา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :