การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"
ชื่อ - สกุล : น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :