การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
หลักสูตร : การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 28 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :