การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในขั้นเรียน แนวทางการเปลี่ยนแปลงการสอนและพัฒนานักเรียนในยุคดิจิทัล"
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
หลักสูตร : การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในขั้นเรียน แนวทางการเปลี่ยนแปลงการสอนและพัฒนานักเรียนในยุคดิจิทัล"
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :