การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :