ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ชื่อ - สกุล : นางพริม เทพทิพย์
หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :