การปฎิบัติกิจกรรม PLC เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : การปฎิบัติกิจกรรม PLC เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA
ผู้จัด : TEAM ธีรกุลภูมิปัญญา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :