ผ่านการสอบวัดความรู้หัวข้อ เทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2565
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : ผ่านการสอบวัดความรู้หัวข้อ เทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2565
ผู้จัด : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :