ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ ส่งเสริมศักยภาพคุณครู
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ ส่งเสริมศักยภาพคุณครู
ผู้จัด : มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อความปลอดภัย และสร้างสรรค์ และกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :