ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางสุภัญกานต์ อินสา
หลักสูตร : ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :