ผ่านการสอบวัดความรู้วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : ผ่านการสอบวัดความรู้วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัด : มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :