หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :