การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชันปีที่ 1-3 Codding Online for grade 7-9 Techer (C4T-8X
ชื่อ - สกุล : นางนิตยา พรมมินทร์
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชันปีที่ 1-3 Codding Online for grade 7-9 Techer (C4T-8X
ผู้จัด : สสวท.และ สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :