เตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA Style- Online Testing
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุมาลี ความสุข
หลักสูตร : เตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA Style- Online Testing
ผู้จัด : สพม.35
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :