กิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว "
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุมาลี ความสุข
หลักสูตร : กิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว "
ผู้จัด : คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :