การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุมาลี ความสุข
หลักสูตร : การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :