ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุมาลี ความสุข
หลักสูตร : ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1
ผู้จัด : โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :